Vedtekter for Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon

Del artikkelen på:
                    |     Mer

§ 1. Stiftelseskapital
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon har en grunnkapital på kr. 100.000.

§ 2. Navn / sete
Stiftelsens navn er MIC Norsk musikkinformasjon. Stiftelsens navn i engelsk oversettelse skal være Music Information Centre Norway. Forkortelse for navn på begge språk er MIC, og web-identitet er mic.no. Stiftelsen skal ha sitt sete i Oslo.

§ 3. Formål og virksomhet
MIC Norsk musikkinformasjon har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i inn- og utland.

MIC Norsk musikkinformasjon skal:
• aktivt informere om og profilere kvalitetene i det profesjonelle musikklivet (komponister, utøvere og andre aktører), uavhengig av sjangertilhørighet og kunstnerisk /estetisk ståsted.

• være en sentral samarbeidspartner for aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet.

• utvikle gode tjenester innen publisering av musikkverk og informasjonsformidling om norsk musikkliv som, med basis i senterets offentlige tilskudd, også skal generere egeninntekter for å styrke videreutviklingen av senteret.

Med ”norsk musikk” menes musikk av opphavsmenn eller utøvere som har norsk statsborgerskap, eller som bor og hovedsakelig virker i Norge.

Stiftelsen har et ideelt/kulturelt formål. Eventuelle overskudd skal anvendes i tråd med stiftelsens formål.

§ 4. Styrets sammensetning
Stiftelsen skal ledes av et styre, med følgende sammensetning:
1 representant som oppnevnes av Norsk Komponistforening (NKF)
1 representant som oppnevnes av Foreningen for norske komponister og tekstforfattere (NOPA)
1 representant som oppnevnes av Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
1 representant som oppnevnes av Rikskonsertene (RK)
1 representant som oppnevnes av Foreningen norske plateselskaper (FONO)
1 representant som velges av og blant de ansatte i MIC Norsk musikkinformasjon
1 representant som oppnevnes av de oppnevnte styrerepresentantene i fellesskap.

Hver organisasjon/institusjon oppnevner en personlig vararepresentant til styret.
Styrets medlemmer skal inneha styre- eller lederverv, eller på annen måte representere ledelsen i de organisasjoner/institusjoner som oppnevner dem. Dersom et styremedlem i løpet av oppnevningsperioden forlater et slikt verv, eller ikke lenger representerer ledelsen, skal nytt styremedlem oppnevnes av den angjeldende organisasjon/ institusjon.

Representanten som oppnevnes av de oppnevnte styrerepresentantene i fellesskap skal være styreleder. Styreleder kan ikke representere en av stiftelsesinstitusjonene/ organisasjonene.

For øvrig konstituerer styret seg selv.

Styrets medlemmer oppnevnes for en funksjonstid på 4 år. Det er ingen begrensinger i forhold til gjenvalg. For å sikre kontinuitet i styret oppnevner tre av stifterne, ved loddtrekning, sine styremedlemmer første gang for en periode på to år.

§ 5. Styrets plikter
• Styret er ansvarlig for at stiftelsen arbeider i samsvar med stiftelsens formål og grunnprinsipper, og når de mål som settes for virksomheten.
• Styret er ansvarlig for stiftelsens økonomi.
• Styret ansetter / sier opp direktør og fastsetter direktørens arbeidsinstruks og oppgaver.
• Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller direktør rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Direktøren representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 6. Styrets arbeid
• Styret skal holde minst 4 styremøter årlig.
• Direktøren fører protokoll fra styrets møter. Protokollen skal undertegnes av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.
• For at styret skal fatte gyldig beslutning, kreves at styrets leder og minst tre styremedlemmer er til stede.
• Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntak er saker omtalt i §§ 7 og 8.
• Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
• I tilfelle styremedlems fravær har vararepresentant stemmerett, ellers ikke.
• Direktøren har rett og plikt til å delta i styrets møter. Direktøren har talerett og rett til å få synspunkter ført i protokollen, men ikke stemmerett.

Som styrets sekretær fungerer stiftelsens direktør, eller den direktøren måtte oppnevne.

Styret mottar honorar beregnet etter folketrygdens grunnbeløp (G). Styreleder mottar en halv – ½ - G per år. Øvrige styre- og varamedlemmer mottar 0,030 G per gjennomførte møte.

§ 7. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer fattes av styret med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styremedlemmene skriftlig i hende minst 2 måneder før det behandles.

§ 8. Oppløsning
Til oppløsning av stiftelsen kreves at 5/7 av styrets medlemmer skriftlig samtykker til dette.
Før styret behandler saken, skal de institusjoner/organisasjoner som oppnevner styremedlemmer, uttale seg på et saksgrunnlag som legges fram for dem fra styret.
Ved oppløsning skal styret med flertall som nevnt ovenfor overlate stiftelsens midler og verdier til virksomhet med tilsvarende formål.

§ 9. Annet
For øvrig vises til lov om stiftelser.


Styret i Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon
Oslo, 8. september 2010

+++++++++


I 2010 har MIC følgende styresammensetning:

- Asbjørn Schaathun, oppnevnt av Norsk Komponistforening (NKF) som styremedlem. Hege Imerslund som personlig vararepresentant.

- Ragnar Bjerkreim oppnevnt av Foreningen for norske komponister og tekstforfattere (NOPA) som styremedlem. Anniken Paulsen som personlig vararepresentant.

- Renée Rasmussen oppnevnt av Musikernes fellesorganisasjon (MFO) som styremedlem. Ole Rian personlig vararepresentant.

- Åse Kleveland oppnevnt av Rikskonsertene (RK) som styremedlem. Thorstein Granly personlig vararepresentant.

- Larry Bringsjord oppnevnt av Foreningen norske plateselskaper (FONO) som styremedlem. Erling Andersen personlig vararepresentant.

- Karoline Røed Tønnesen valgt av og blant de ansatte i MIC. Tomas Lauvland Pettersen personlig vararepresentant.

- Svein Skarheim oppnevnt som styreleder av de oppnevnte styrerepresentantene i fellesskap.Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon (tidl. Musikkinformasjonssenteret MIC) ble opprettet 17. desember 2002, men med virkning fra 1. januar 2003. Institusjonen ble imidlertid opprettet i 1979 under navnet Norsk musikkinformasjon.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten