Valgerd freder Kringkastingsorkesteret

Kulturministeren har, som en av sine siste handlinger i stillingen, sikret fremtiden for Kringkastingsorkesteret. Dette ble gjort igjennom en endring i NRKs vedtekter, som nå slår fast at "NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk." - NRK er kanskje den viktigaste kulturinstitusjonen vi har. Som kulturinstitusjon må NRK ta seg råd til også å driva verksemd som ikkje berre skal kapra mange lyttarar og sjåarar, skrev kulturministeren i en kunngjøring som ble offentliggjort forrige uke. Orkesterformann Trygve Årvik er naturlig nok svært glad: - Vi reagerer med lettelse. Vi synes det er litt utrolig at det er så enkelt at kulturministeren bare kan bestemme det. Dette har vært en usikkerhet som har fulgt oss i veldig mange år. Det er litt sånn at jeg ikke helt tør å ta det inn, sier Årvik til NRK.no.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Valgerd Svarstad Haugland 2004 (Foto: Berg, KKD)

Av Knut Steen

Kringkastingsorkesterets fremtid har lenge vært usikker, og kultursjef Nita Kapoor har i senere tid gitt signaler om at orkesteret for tredje gang sto i fare for å bli nedlagt - hvis ikke NRK fikk en økning i de offentlige tilskuddene.

Men nå har altså kulturministeren satt ned foten. I et svar til Kapoor, som også ble sendt ut som en pressemelding til hele kulturnorge, skriver hun:

"Kultursjefen i NRK, Nita Kapoor, har i Dagbladet 28. september ein kronikk der ho mellom anna skriv at "Gjennom årene har KORK utviklet et rikt og mangfoldig repertoar, både innen klassisk-, samtids- og lettere symfonisk musikk. KORK har blitt ett av Norges mest allsidige orkester, og en av NRKs sterkeste merkevarer, som organisasjonen er stolt av."

Dette er eg heilt einig i. Kringkastingsorkesteret er eit unikt orkester i Noreg. Difor vil eg i ekstraordinær generalforsamling 7. oktober fastsetja i vedtektene at NRK skal ha eit orkester som kan spela nettopp det repertoaret dei er kjende for og ekspertar i.

Det meste av det andre Nita Kapoor skriv i artikkelen er eg grunnleggjande ueinig i.

Ho insinuerer at staten har brote klare signal om at Kringkastingsorkesteret skulle kunna spela ei viktig rolle som turneorkester for barn og unge. Det er rett at det var samtalar om dette mellom NRK og Kultur- og kyrkjedepartementet for tre år sidan. Det er òg rett at departementet gav slike signal. Men - desse signala vart gitt med den klare føresetnaden at sentrale statlege institusjonar skulle kunna disponera midlar frå Den kulturelle skulesekken mellom anna til slike formål. Slik gjekk det ikkje då saka vart behandla i Stortinget. Stortinget vedtok at midlane skulle nyttast av fylkeskommunane og kommunane, og ikkje av statlege institusjonar. Dette kan ikkje Kultur- og kyrkjedepartementet klandrast for.

Kapoor skriv vidare at "Spørsmålet blir da om det offentlige bør ta et større økonomisk ansvar. NRK står foran store utfordringer, og kan i dagens situasjon neppe forventes å subsidiere en virksomhet som ligger utenfor programvirksomheten." Kapoor tar her utgangspunkt i at kringkastingsorkesteret kan spela ei viktig rolle i å produsera musikk også til andre formål enn kringkasting.
NRK får gjennom lisensen om lag 3 500 millionar kroner årleg.

Dette er om lag like mykje som løyvingane til kulturverksemd over statsbudsjettet. Det er uforståeleg for meg at NRK ikkje skulle kunna vera i stand til fullt ut å finansiera eit orkester innanfor desse rammene. Det gjer dei i mange andre europeiske land, til dømes i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Italia og Austerrike. Mange av desse allmennkringkastarane har fleire orkester. Eg kan nemne at Danmarks Radio har tre orkester og fem kor. La meg òg minna om at lisensen er ei offentleg avgift som NRK ikkje kan skalta og valta med utan å ta omsyn til overordna kulturpolitiske prioriteringar. Staten finansierer NRK gjennom lisensen. Å gi NRK ytterlegare midlar til Kringkastingsorkesteret over statsbudsjettet er heilt uaktuelt."

Kulturministeren avslutter med en påminnelse om NRKs - og Kringkastingsorkesterets - offentlige ansvar:

"Til slutt vil eg poengtera at NRK ikkje berre er ein kringkastar. NRK er kanskje den viktigaste kulturinstitusjonen vi har. Som kulturinstitusjon må NRK ta seg råd til også å driva verksemd som ikkje berre skal kapra mange lyttarar og sjåarar."

Orkesterformann Trygve Årvik er naturlig nok svært glad: - Vi reagerer med lettelse. Vi synes det er litt utrolig at det er så enkelt at kulturministeren bare kan bestemme det. Dette har vært en usikkerhet som har fulgt oss i veldig mange år. Det er litt sånn at jeg ikke helt tør å ta det inn, sier Årvik til NRK.no.

Styreleder i NRK, Eldbjørg Løwer, sier til NRK.no at Rikskrinkastingen må bake det nye vedtaket inn i budsjettet for 2006:

- Vi har vært i dialog med kulturministeren i forkant av dette og akseptert at hun gjør dette. Det er litt vanskelig å si hvilke konsekvenser dette vil få for NRK. Styret som sitter nå har ikke behandlet KORK. Men ved nyttår vil vi gjør det, og få alle tallene og fakta på bordet. Vi må ta hensyn til realitetene og lage et opplegg der vi kan ivareta det vi nå er pålagt, er Løwes kommentar.

Kringkastingssjef John G. Bernander sier at han tar avgjørelsen til Svarstad Haugland til etterretning.

Krinkastingsorkesteret har også vært i søkelyset i forbindelse med serien "Orkesterliv", som blant annet har avdekket konflikter mellom musikerne, sjefsdirigent leder Rolf Gupta og den økonomiske ledelsen i orkesteret. Neste episode av "Orkesterliv" sendes onsdag 12. oktober på NRK 1.

Mer informasjon om "Orkesterliv" og KORK finnes på denne lenken.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om kunstmusikk

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten