Inger Dirdal, direktør i Music Export Norway
Foto: Music Export Norway

Fremtiden for MIC og MEN

INNLEGG: Å slå sammen MIC og MEN kan føre til samrøre, skriver Inger Dirdal, direktør for Music Export Norway

Den siste tiden har det vært mye fokus på forholdet mellom Music Export Norway (MEN) og MIC Norsk musikkinformasjon. Mye av årsaken til dette, er den pågående gjennomgangen som Kulturdepartementet har iverksatt, hvor de to organisasjonene har blitt bedt om å redegjøre for ansvarsområder og se på eventuelle områder for bedret ressursutnyttelse.

Denne prosessen har MEN ønsket velkommen. Det er alltid bra å gå gjennom arbeidsoppgaver og roller, og ikke minst fordele ansvar på mest mulig fornuftig vis. I den anledning har MIC og MEN overlevert et felles dokument til departementet, med en detaljert oversikt over de ulike organisasjonenes arbeidsområder, samt forslag til forbedret samarbeid. Gjennom dette arbeidet har dialogen mellom MIC og MEN vært konstruktiv.


Les også: MIC og MEN skal gjennomgås


Klart mandat
MEN har fått et klart mandat fra Kulturdepartementet, nemlig å ha et særskilt ansvar som operatør for norsk musikkeksport. Dette mandatet involverer en lang rekke ansvarsområder, som showcase-konserter, deltakelse og koordinering på internasjonale og nasjonale bransjearenaer, kompetanseutvikling og ikke minst tilrettelegging for en nærings- og bransjerettet nettverksbygging. Det overordnede målet er å styrke eksportinntektene for norsk musikk.

MIC har i dag oppgaver som etter MENs mening faller utenfor dette mandatet. Det er derfor viktig å komme til enighet om hvem som har ansvar for hva, og deretter kommunisere dette klart og tydelig overfor hele musikkfeltet.


Hør på bransjen
MEN er i kontinuerlig dialog med bransjen for å se hvordan vi kan forbedre virkemiddelene våre. Som ledd i dette arbeidet har vi tatt initiativ til egne sektormøter med ulike aktører innen management, forlagsvirksomhet, jazz, tradisjonsmusikk, kunstmusikk med mer.

I en nylig sak på Ballade.no i anledning arbeidet med den nye tilskuddsordningen for utenlandsstøtte som fremlegges i forslag til statsbudsjett 2012, uttaler MICs nye direktør Kristin Danielsen at alle bransjeaktører skal høres i prosessen. Dette finner MEN svært gledelig, da dette er et element MICs tidligere ledelse ikke har vært opptatt av. Som bransjerettet aktør, mener MEN at det er meget viktig å høre på hvilke kriterier bransjen selv ønsker å legge til grunn for ulike virkemidler. Dette vil også MEN ta opp i sektormøter i løpet av oktober.


Dynamisk og fleksibel
MIC har i lang tid uttalt at det er interessant å se på modeller for sammenslåing. MEN mener på sin side at slik MICs organisasjon fremstår i dag, kan dette fort heller resultere i samrøre. Kristin Danielsen sier til Ballade at en stor og samkjørt organisasjon også kan bli mer slagkraftig. For både MENs eiere og administrasjon er det viktigere at MEN har fokus på eksportarbeidet, og kan være en dynamisk og fleksibel organisasjon med et klart mandat, som kan tilpasse virkemidler i takt med en stadig endret markedssituasjon for omsetting av musikk på den internasjonale arenaen. Vi vil påstå at dette faktisk har vært en av MENs viktigste styrker.

MEN har imidlertid kommunisert til både MIC og Kulturdepartementet tidligere i år at vi kan bidra til å bedre ressursutnyttelsen, ved å ta et større ansvar for informasjonsarbeid som er direkte relatert til øking av næringsmessig eksport. Internasjonalt informasjonsarbeid er slik MEN ser det det eneste området i MICs portefølje som kan være overlappende med MENs mandat.

Der MIC sitter på spisskompetanse, som for eksempel norske komponister, vil vi selvfølgelig fortsatt samarbeide, slik vi samarbeider med andre relevante organisasjoner på musikkfeltet.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Inger Dirdal, direktør i Music Export Norway

Legg til ny kommentar

32 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

-> SE OGSÅ ELDRE KOMMENTARER

 
 
FAKTISKE EU - BEVILGNINGER TIL MUSIC EXPORT NORWAY
Skrevet 24.10.2011 16:39 av Forente Aktører

http://www.kulturrad.no/eus_kulturprogram/nyheter/milliondryss-fra-eu/

Milliondryss fra EU

Music Export Norway
Samarbeidspartner
Oslo
The European talent exchange Program 2.0
Ca. 17,2 mill kr.

Svar på kommentar

 
 
SUKSESSHISTORIER
Skrevet 24.10.2011 19:31 av Gaute Solaas

Som én av sikkert mange som har fått avslag på søknad om støtte fra Music Export Norway, er jeg som sikkert mange nysgjerrig på hva som skal til for å motta støtte fra MEN, og om hva som venter den artisten som faktisk mottar MEN apparatets fulle støtte?

Følgelig; kan Music Export Norway vise til en suksesshistorie basert på dagens modus operandi som har ført til rén næringsbasert eksport over de siste 10 årene? Skal man snakke om "kulturnæring", så må følgelig næringsaspektet redegjøres for.

Har MEN f.eks. hjulpet én norsk artist til et internasjonalt marked slik at denne artisten igjen har kunnet generere positive økonomiske marginer over tid, og hvor sluttresultatet ikke hadde vært mulig uten MENs kompetanse og/eller apparat?

Svar på kommentar

 
 
FOTNOTE
Skrevet 24.10.2011 20:02 av Gaute Solaas

Fotnote: I 2010 fikk Serpentine, mitt eget tverrfaglige musikkprosjekt med Trygve Seim, Tore Brunborg, Gjermund Silset og Fredrik Wallumrød tilbud om konserter ved SXSW 2011 i Austin, på lik linje med andre norske artister godtatt ved festivalen. Vi søkte da også MEN om støtte til deltakelse ved festivalen som et "cross-over" prosjekt med bredere appell, men fikk avslag på søknaden. Videre fikk vi et begrenset tilbud om deltagelse i MENs markedsrelaterte aktiviteter ifbm SXSW 2011, noe som i praksis viste seg å være begrenset til oppslag på MENs egne websider. Oppfølgningen var ikke merkbar fra vår side.

Poenget med denne fotnoten er ikke å "surmule" over hva Serpentine ikke fikk (mange får avslag i hver runde osv.), men heller å vise til et praktisk og konkret eksempel på at tildels fremstående norske musikanter med lang og tung internasjonal fartstid ikke kunne tilbys så mye som praktisk markedsoppfølgning av noe omfang fra MENs side under én av verdens største bransjefestivaler, og dette av en direkte statlig subsidiert aktør hvis ens ærend skal være nettopp dette henimot et internasjonalt marked.

Det ville derfor være interessant å få redegjort for evt. suksesshistorier fra MENs side, som kan vise til en direkte sammenheng mellom opplevd kompetanse, bevilgningsnivå og konkrete resultat.

Det er vel kanskje dette Forente Aktører lurer litt på?

I et bitte lite land som Norge, ville nok det klokeste være å samle alle offentlige ressurser som øremerkes stimulans av musikalsk eksport under ett tak, og hvor man finkjemmer landskapet for den kompetansen som tross alt finnes, for så å samle også denne under det samme taket. MEN ville sikkert kunne fungere optimalt som del av MICs infrastruktur i fremtiden.

Selvfinansiert gründer og musikant med 17 års internasjonal fartstid, Gaute Solås

Svar på kommentar

 
 
NOEN TANKER
Skrevet 24.10.2011 21:42 av hosom

Hm..
Det er lenge siden jeg tenkte at Sony burde gitt ut playstation på mobil for å ha en sjangs i havet imot apple.
Det virker her som det går sport i å kunne ordlegge seg. Dette er viktigere enn hva som lykkes og ikke lykkes.
-Suksess.
-Krav om resultat.
Tysklandkontoret har fødselspermisjon...ehem javel og da venter musikkbransjen da eller?.
Det er mye vilje i Norge idag. MEN viljen kommer med en baktanke.Dette vil derfor ikke lykkes hvis man ikke skjønner enkle prinsipper for å lykkes, men heller begraver seg i organisasjonsteori og endeløse omskiftningsmøter som sender den sterkeste supermann rett inn i NAV kø med ønske om å dø.
Good luck folks..

Svar på kommentar

 
 
SKEIVT UT
Skrevet 25.10.2011 08:05 av Tellef Øgrim

Dessverre kom denne diskusjonen skeivt ut.

Jeg har flere ganger rådet MEN til ikke å vende offentlig debatt om kontorets virksomhet ryggen, men når debatten reduseres til et spørsmål om hvilke jobber Inger Dirdal hadde før hun kom til MEN for over 10 år siden, og går videre til å redusere forskjellen mellom svensk og norsk musikkeksport til et spørsmål om hvilken eksportkontor-sjef som hadde den mest relevante jobben før han/hun kom dit han/hun er nå, er det historieløst og ganske usaklig. De økonomiske/historiske forutsetningene for de to jobbene er for store til å tåle en slik polemisk oppstilling.

Jeg forstår MENs motvilje mot å ta debatt på slike premisser, selv om jeg sterk oppfordrer dem til å svelge stoltheten og komme på banen.

Svar på kommentar

 
 
VEIEN MOT SUKSESS 1 AV 2
Skrevet 25.10.2011 15:09 av Forente Aktører

1 av 2

FAKTA :

1) Anders Hjelmtorp hos EXPORT MUSIC SWEDEN sier at han jobber "mer enn dobbelt" for lønnen han tjener som eneste ansatt der. Og tar alltid med seg jobben hjem. Natt og dag pga. verdens tidsforskjeller.
(Til sammenligning tjener f.eks. eks. Petter Singsaas mer enn 3.4 mil. NOK. som leder av plateselsapet UNI. )
Da kan man med trygghet fastslå at Hjelmtorps godtgjøresle i alle fall er en under en halv norsk leder-lønn i musikkbransjen.
Hvor mye tjener så ledelsen i MEN? Det er derimot hemmelig.

Men hva som er vesentilig her, og som MEN ikke kommenterer, er at Anders Hjelmtorp alene for merkverdige 1/10 av det norske MEN-budsjettet produserer klare og konkrete beviser på SUKSESS.
Hvorfor? fordi har er en svært rutinert internasjonal bransjemann som er rett mann for jobben.
Og han beviser det til fulle hver måned. Ikke én gang i året med en tørr MEN-rapport og kun "positive tilbakemeldinger".

2) At tono har hatt oppgang i sine inntekter beviser ingenting for norsk musikkeksports fremgang.
Tono sender derfor også ut like mye mer penger ut av Norge, som til for eks. Sverige.

3) Agderforskning har også har utgitt nylige rapporter om norsk musikkeksport i 2008. De viser det samme.
Ikke mye å skryte av. Og ikke en suksess på noen som helst måte for MEN.

4) Det er fortsatt en tidl. intern fra MEN (Jonas Webner) , uten tidl. internasjonal profesjonell erfaring og -kontaktflate
som norske artister og musikere må sette sin lit til for å konkurere mot resten av verdens-industrien. Gjennom et byråkratisk søknads-system.

Det sitter også en leder for Tysklandskontoret som innrømmer "aldri å ha arbeidet i musikkbransjen tildligere" (jfr. Ballade 9.4.2010) . Hun skal nå lære av den tidligere internen.


fortsetter under

Svar på kommentar

 
 
VEIEN MOT SUKSESS 2 AV 2
Skrevet 25.10.2011 15:14 av Forente Aktører

2 av 2

Kommentar :
Dessverre sitter MEN på langt dypere problemer enn de mer tekniske og byråkratiske bortforklaringene.
Hovedproblemet for MEN er å prøve og bortforklare ikke-kompetanse og ikke-suksess.
Det hjelper ikke om man er 2 eller 10 hvis man ikke kan produsere resultater.
Og hvor mye er en MEN årslønn i forhold til hva en norsk artist eller musiker tjener?
Svaret vil fortelle om den skjeve situasjonen i Norge. Byråkrat - versus artist/musiker.

Fakta viser allerede så langt at det selvsagt er mye mindre kostbart, effektivt og gir resultater, å benytte erfarne Internasjonale bransjefolk.
Vi klarte det fint med oljen. Vi må vise samme seriøsitet og tyngde mht. musikken.

Det er symbolskt, at f.eks ASCAP, verdens største rettighetsorganisasjon, idag er ledet av en låtskriver, den Oscarvinnende Paul Williams, og ikke en byråkrat. Der passer bokholderne på tallene. Advokatene på kontraktene. Men artistene og musikerne få lede nettop det de kan best.
Dette er et "clue" som kan hjelpe den norske bransjen til både å hjelpe seg selv, bruke midler på rett måte og tom. spare penger.

Norge kan nemlig fint bli en underholdningseksportør av rang.
Men med rett kompetanse og åpenhet.


Forente Aktører.

Svar på kommentar

 
 
MEN VIL IKKE STØTTE JAZZEN
Skrevet 25.10.2011 16:58 av Arild Andersen

MEN har jeg hele tiden hatt inntrykk av ikke har noe med oss å gjøre , og fikk faktisk en bekreftelse på dette i dag.

Jeg skal spille en konsert på London Jazzfestival i Queen Elisabeth Hall 20 november . Solist med Scottish National Jazz Orchestra. Musikk av Keith Jarrett , Chick Corea, Jan Garbarek og andre.

Jeg fikk en hendvendelse fra MEN om at de ville omtale denne konserten og sendte de informasjon.
Jeg lette i går etter hva de hadde lagt ut og ser at deres headline er at Marit Larsen har fått 900000 til å "komme seg ut"...fint for henne.

Da jeg etterlyste linken for min konsert fikk jeg følgende svar i dag.

"Hei Arild.

MEN sin nyhetside er dessverre beregnet for større internasjonale eventer og bransjeinfo. Ettersom vi jobber med prosjekter over hele europa og andre deler av verden har vi ikke kapasitet til å ha konsertinfo fra de forskjellige landene der. Vi samarbeider derfor med den Norske ambassaden i London som legger informasjonen som vi samler på deres webside og nyhetsbrev."

Som norsk jazzmusiker vet jeg ikke riktig hva jeg skulle finne på som ville være et stort nok internationalt event for å bli nevnt på nettsiden til MEN.....

Etter 40 år så anser jeg denne konserten som absolutt en av de større "events" jeg har vært med på.

Hilsen
Arild Andersen

Svar på kommentar

 
 
ORGANISASJONER ERSTATTES MER OG MER AV TEKNOLOGI
Skrevet 25.10.2011 18:15 av Carl Størmer

Da MEN og flere andre interesseorganisasjoner ble etablert for over ti år siden, var det muligens et behov for å ha organisasjoner til å ivareta musikeres interesser. Nå er vi midt i en revolusjon som totalt endrer måten vi organiserer oss på, og som dramatisk reduserer behovet for organisasjoner og kulturbyråkrater. For å si det med Clay Shirkey, professor i journalistikk på New York University, - Planer erstattes av koordinasjon og muligheten for selvorganisering bygges nå inn i teknologien (sjekk ham ut på www.ted.com).

Kulturbyråkrater og interesseorganisasjoners nytte faller dramatisk ettersom teknologien modnes og blir mer tilgjengelig. Teknologi som selv ikke IBM hadde råd til da jeg jobbet der i 1999, er nå gratis på nettet. Teknologien blir også lettere og lettere å bruke. - Å lære skolebarn å bruke it er som å lære dem å bruke tannpasta, uttalte en teknolog fra Google i New York Times i går.

Sålenge organisasjoner skaper verdi, er det ikke nødvendigvis et problem at de egentlig ser selvoppholdelse som sin viktigste oppgave. Men når innovasjonstakten er så høy som nå, må vi også forvente at vi skroter gamle modeller og organisasjoner i stadig økende tempo. Samtidig kan vi ikke forvente at dette skjer uten motstand; det er naturlig at MEN klamrer seg status quo tiltross for at organisasjonen ikke nødvendigvis skaper synlige verdier utover å være en arbeidsplass (hvilket også er viktig). Hvilken rolle har MEN, MIC og NJf som ikke kan ivaretaes bedre av musikerne selv i kombinasjon med teknologi og kunnskap som finnes lett tigjenglig?

PS: Det er overraskende å høre en informasjonsmedarbeider i MEN hinter om at det er noen sammenheng mellom TONO inntekter og MENs arbeide. Det minner om hanen som æren for soloppgangen.

Svar på kommentar

 
 
MUSIKERNE?
Skrevet 25.10.2011 18:28 av TO

Musikerne kan ikke erstatte organisasjoner eller bransjeaktører. De mangler tilstrekkelig nettverk, erfaring og kunnskap.

Svar på kommentar

 
 
OM ANONYME BIDRAG
Skrevet 25.10.2011 20:02 av Gaute Solaas

Ville bare kort skyte inn et par ord om denne og lignende debatter:

Dette er egentlig en viktig debatt. Den handler egentlig om norsk ressurspolitikk hvor statlig/offentlig likviditet og kapital er blitt en stor ressurs i et lite land, siden 90-tallet.

Hva skal med andre ord den norske staten bruke sine overflødige midler til? Skal det handle om kvalitet eller kvantitet? Skal det handle om kortsiktig sysselsetting eller langsiktig samfunnsbygning.

Man kunne like gjerne ha startet en lignende debatt rundt Innovasjon Norges internasjonale program osv., og på helt andre fagfelt. Man kunne ha startet en mer seriøs gjennomgang av UDs ulike program gjennom flere tiår.

Poenget er at dersom enhver slik debatt i dagens Norge skal kunne ta fyr og samtidig holdes saklig, så må alle som bidrar stille opp på saklig grunnlag og på personlig redelighet.

Anonyme bidrag til en slik debatt fremmer kun fortsatt middelmådighet.

Svar på kommentar

 
 
ANG. "MUSIKERNE"
Skrevet 26.10.2011 13:44 av Forente Aktører

QUINCY JONES. KANYE WEST. MERILYN BERGMAN. BERRY GORDY. BONO. DIDDY. MADONNA. DAVID FOSTER. RAY CHARLES.
NESHUHI ERTEGUN. HERB ALBERT. ALICA KEYS. MOBY. GENE SIMMONS. GWEN STEFANI. QUEEN LATIFAH. DAVID BOWIE. BEYONCE. SAMMY HAGAR. LUDACRIS. DR. DRE. JUSTIN TIMBERLAKE. JERMAINE DUPRI. JENNIFER LOPEZ. 50 CENT. VICTORIA BECKHAM. JAY-Z.

Bare noen få av utallige eksempler på artister/musikere/songwriters som har bevist at de største suksesser og selskap i musikkhistorien nettop er ledet av artistene selv. Selvsagt trenger man apparatet med "pencilpushers" rundt seg. Men det finnes ikke en lignende liste av byråkrater, spesielt i Norge, som kan vise til noe i nærheten av suksess. Det har også den Internasjonale bransjen nå tatt inn over seg, og bokholderne og advokatene sparkes ut av sjefstolene hos f.eks. EMI UK og erstattes med nettop musikere. Og resultatene viser igjen oppgang.

Svar på kommentar

 
 
MUSIKEREN SOM ALTMULIGMANN
Skrevet 26.10.2011 15:03 av morten brekke stensland

I Norge fins det flere eksempler på platedirektører som har oppnådd suskess i utlandet: Rune Kristoffersen i rune grammofon, Joakim Haugland i smalltown supersound og Mikael Telle som har løftet fram en rekke artister i Bergen. Det er et uinteressant spørsmål om disse spiller et instrument eller ikke.

Jeg tror ikke det er en god løsning å få musikere til å ta på seg alle de byråkratiske oppgavene, det kan også bli problematisk om musiker-rollen blir altfor omfattende: kanskje man ikke lenger har tid til å øve? Det som er viktig er å ha personer som har kompetanse på musikkindustrien og har tid og energi til jobben, og det å kunne spille musikk selv er ikke det viktigste kriteriet.

Svar på kommentar

 
 
SV: MEN VIL IKKE STØTTE JAZZEN
Skrevet 26.10.2011 16:33 av Pål Dimmen

@Arild Andersen

Jeg ønsker å svare på ditt innlegg med overskriften “MEN vil ikke støtte jazzen” her, i tilfelle kommentaren er representativ for flere aktørers oppfatting av MENs arbeid på jazzfeltet.

Vi vil først presisere at MEN kjenner godt til ditt omfattende virke som utøver og komponist. Med setningen “MEN sin nyhetside er dessverre beregnet for større internasjonale eventer og bransjeinfo” menes det kun at MEN ikke legger ut informasjon om konsertaktivitet rettet mot publikum på våre egne nettsider. Vår redaksjonelle profil er foreløpig fokusert rundt musikkonferanser og annet bransjenytt, mens utekontorene bruker sosiale medier for å promotere norsk konsertvirksomhet i utlandet. Saken om Marit Larsen handler om at hun mottar vårt eksportprogram, og er således en bransjerelatert nyhet. Men vi beklager om setningen over var upresis.

MENs UK-kontor består av ett årsverk og har derfor dessverre ikke kapasitet til å opprettholde en egen redaksjonell innholdsproduksjon på våre nettsider. Men kontoret jobber tett med den norske ambassaden i London og MICs engelspråklige side. MEN UK søker proaktivt opp norsk konsertvirksomhet i Storbritannia og tar kontakt for å samle inn nødvending informasjon slik at ambassaden og MIC kan produsere relevant innhold. Dette er noe som både ambassaden og MIC har uttrykt glede for, og som har vist seg som arbeidsbesparende for alle parter.

Når det gjelder din overskrift om at MEN ikke støtter jazzfeltet, tar vi selvkritikk for at vi ikke har vært flinke nok til å kommunisere vår aktivitet utad mot utøverne. MENs dialog er svært ofte direkte med plateselskap, management eller agenter. Derfor har vi ikke alltid informasjon om hva som blir videreformidlet til utøvere og komponister. Dette er også noe vi ønsker å se nærmere på sammen med våre eierorganisasjoner, som jo representerer svært mange medlemmer innen utøver- og komponistsektoren.

Svar på kommentar

 
 
DEL 2
Skrevet 26.10.2011 16:42 av Pål Dimmen

@Arild Andersen - del 2

Her er noen av våre konkrete aktiviteter på jazzfeltet:

- Prosjektleder og koordinator for norsk tilstedeværelse på Jazzahead i Bremen.
- Prosjektleder og koordinator for norsk tilstedeværelse på Womex (primært arena for folke/verdensmusikk, men også viktig for en rekke norske aktører innenfor jazzfeltet).
- Prosjektleder og koordinator for norsk tilstedeværelse på Midem (en rekke aktører fra jazzfeltet bruker arenaen, og det har ofte vært showcaser under programmet).
- Initiativtaker, prosjektleder og koordinator for Silver City Sounds, et eget internasjonalt nettverksprogram under Kongsberg Jazzfestival.
- Samarbeidspartner på JazzNorway in A Nutshell, Vestnorsk Jazzsenters eksportsatsning i samarbeid med div. jazzfestivaler på Vestlandet
- Samarbeidspartner med Oslo Jazzfestival og UD på en årlig nettverkslunsj under festivalen.
- Innspill og oppfølging på relevante internasjonale tilreisende delegater til arenaer som by:Larm (har et eget jazzprogam).
- Samarbeidspartner og dialogpartner med ambassaden i London på en rekke festivalpartnerskap i Storbritannia (London Jazz Festival, Cheltenham, City of London Festival, Celtic Connections m.m)
- Eget årlig sektormøte for eksportaktører fra jazzmiljøet som kan melde inn prioriteringer og innspill direkte fra feltet.
- Individuell konsultasjon og dialog med ulike eksportaktører.
- Samplerproduksjon for sjangeren jazz.

Vi er også i dialog med Norsk Jazzforum og Vestnorsk jazzsenter om utvikling av en felles eksportstrategi for jazzfeltet.

Svar på kommentar

 
 
NAMEDROPPING UTEN RESULTATER
Skrevet 26.10.2011 21:07 av Forente Aktører

Vi har registrerer at MEN, både fra Tysklandskontoret, Londonkontoret og nå via deres media-person støtter seg hardt til ambassadene -som om det skulle være SONY Music.

Namedropping, oppramsing og store ord ser igjen vel og bra ut på papiret, men alle profesjonelle som har vært på veien en stund, og spesielt Arild Andersen, vet derimot at ambassadens folk kan gjøre ytterst lite i musikk-bransje øyemed.

Hvis listen av "samarbeidspartnere" er så lang, hvorfor bærer det ikke frukter?
Nettop derfor har landets Nestor på jazz-bass et så godt poeng i sitt innlegg.

Det produseres nemlig ikke konkrete resultater og varige verdier fra de utallige "valgflesk-nevnelser" og det vanlige fasadespillet fra MEN- amatører og byråkrater som vakler ved roten, og som ikke vet ha de driver med -bortsett fra å dekke seg opp i årevis på skattebetalernes bekostning.

Forente Aktører.

Svar på kommentar

 
 
OM Å STØTTE SEG TIL AMBASSADENE
Skrevet 26.10.2011 21:49 av Frode Barth

Mange av oss som ønsker å syneliggjøre konsertene våre, sender informasjon om større utenlandske "events" til MIC. De har etablert en portal og i mange tilfeller informeres bl.a. de respektive ambassadene om arrangementene.

Innholdet på MICs portal/kalender gjøres manuelt og her kan det stadig oppstå menneskelige feil ved at viktige "events" og informasjon ikke blir loggført og distribuert videre.
Jeg registrerer dessverre stadig at informasjon som jeg anser som vesentlig ikke fanges opp.

På tross av visse ujevne rutinen så støtter altså MEN seg på informasjon fra MIC (?)

I MENs svar til Arild får vi vite at MEN samarbeider med "den Norske ambassaden i London som legger informasjonen som vi samler på deres webside og nyhetsbrev."

Hvordan samler MEN aktuell informasjon?
Skal vi evt. sende informasjon til både MIC og MEN?

Til informasjon er flere av de større prosjektene jeg har vært med på i utlandet ikke nevnt i verken MICs portal (i rimelig tid før konserten) eller MENs informasjon.
Man "må" altså på tross av VÅRE respektive serviceinstitusjoner allikevel basere oss på å sende ut informasjon til alle ledd (også ambassader) selv.

http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/culture/Composer-Frode-Barth-performing-music-against-terror-on-Bali/

Svar på kommentar

 
 
EN LITEN KOMMENTAR..
Skrevet 26.10.2011 22:01 av Knut Værnes

Har bare kort lyst til si en et par enkle ting.

Undertegnede har deltatt på Midem for jazz-plateseselskapet Curling Legs i 12-13 år. Messen hvor internasjonale aktører innen musikkbransjen møtes for å "utveksle" musikk. I praksis forsøke å skaffe distribusjonskanaler for cd-utgivelser og forlagsrettigheter.

Den norske standen var tidligere tilrettelagt og ko-ordinert av Mic og de siste år, av MEN.

Slik som det har fungert hittil, forventer ihvertfall ikke platebransjen (slik jeg kjenner den) at det er MEN sin oppgave å fronte enkelt-artister eller enkelt-selskaper. Men mer å fungere som tilrettelegger for at bransjen selv skal utvikle sine prosjekter internasjonalt.

Det er altså plateselskapene og musikerne (evt. deres representanter/managere/produsenter) selv som må jobbe med å få norsk musikk ut i verden. MIC/MEN sin oppgave er ikke å gjøre en norsk artist/musiker mer salgbar. Den jobben er det plateselskapene/artistene/musikerne selv som må gjøre. Har man artister/musikk med internasjonalt potensiale, blir det også (med en viss innsats), utgitt/videreformidlet.

God musikk med sjel og substans er det alltid marked for et eller annet sted og det er vårt eget ansvar og få det ut.. Er det bra nok, finner musikken alltids veien ut av Norge, hvis det er det som er målet. Vi har mange norske artister innen alle sjangere som har funnet veien ut av landet uten hjelp av hverken MEN, MIC eller andre organisajoner. Men som et resultat av hard jobbing.

Slik jeg har erfart gjennom mange år har bl.a. Midem fungert veldig fint. Godt tilrettelagt og bemannet med en profesjonell og godt oppdatert stab.
Debatten om interne budsjetter, ansatte og dere arbeidsmengde i forhold til svensker osv. skal jeg la ligge. Men kan melde at alle de øvrige nordiske stands på Midem har langt større bemanning enn den norske. Og de jobber helst sikkert ikke gratis...


Knut Værnes

Svar på kommentar

 
 
KVANTITET VS. KVALITET
Skrevet 27.10.2011 01:49 av Gaute Solaas

Siste tørre kommentar herifra:

a) Knut har brakt på det réne at Music Export Norway har et omfattende kommunikasjonsproblem.
b) Music Export Norway bidrar faktisk med direkte operativ og finansiell støtte ovenfor utvalgte artister direkte (festivalstøtte, "eksportpogram" osv.), i tillegg til å skulle stimulere en generell infrastruktur for eksport av norsk musikk slik Knut beskriver det.
c) Totalt sett fører dette til en situasjon hvor ingen, ei heller MEN selv, tilsynelatende vet hvor grensene skal gå og hvordan man følgelig kan etablere en målbar og etterrettelig metrikk for utvikling og fremgang på musikk eksport området.

Hva er f.eks. faglige kriterier for utvelgelse av de artistene som mottar "eksportprogram"? Hvem forestår de faglige vurderingene på tvers av de ulike musikalske fagområdene? Per idag fremstår det som vilkårlig og svært subjektivt, med en tydelig preferanse for det man i MEN antar vil være kommersielt gangbar populærmusikk av noe slag?

Her mener undertegnede at MICs ulike faglige utvalg bør på banen, som ett av de tyngste argumentene for en omorganisering av dagens ordning. Skal man idet hele tatt subsidiere et eksportorgan, bør grensene for utøvelse av faglig skjønn trekkes svært grundig opp. Kanskje bør MEN som sådan kun fokusere på bransjerelatert kontaktarbeid og infrastruktur, mens andre tar seg av hvilke artister som skal tilbys operative "eksportprogram"? Nok engang, MIC kunne helt sikkert kjøre dette løpet slik de har gjort det for UD osv.

Kan man kalle prosessen en suksess sålangt? Svaret gir seg vel selv.

PS: da Serpentine søkte finansiell støtte hos MEN, på like linje med andre SXSW 2011 artister, fikk vi klar beskjed om at vi burde søke støtte hos Norsk Jazzforum. Arild har helt rett.

Jeg venter fortsatt på den knakende gode suksesshistorien etter 10 år og flere millioner norske olje- og gass kroner.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no