Til utlandet, men hvordan?

MIC og MEN har nå levert sine forslag til hvordan støtten til utenlandsturneer bør forvaltes. Det er klare forskjeller dem i mellom.

I forslaget til statsbudsjett 2012 ble det skilt ut 4 millioner kroner fra Kulturrådets midler til en egen pott for støtte til utenlandsturneer. Potten skal forvaltes av Music Export Norway (MEN) og/eller MIC Norsk Musikkinformasjon, avhengig av samarbeidsplanene de to selv har utarbeidet.

Begge organisasjonene leverte torsdag sine forslag til hvordan tilskuddsordningen bør forvaltes.
Det er tydelige forskjeller i måten de to organisasjonene tenker om utenlandssatsningen.


Mer til færre
MEN har arrangert møter med ulike sektorer av musikkbransjen, og tatt innspill derfra til følge.


“Et gjennomgående ønske var muligheten til å tildele større summer til færre prosjekter, og dermed sørge for en mer spisset satsning enn tilfellet er i dag. Det ble også ytret ønske om søkebaserte midler for å styrke bransjeleddet, da dette er noe som i svært liten grad eksisterer i dag. Fra managerenes side, var det et klart ønske om at disse midlene ikke skulle legges sammen med UDs reisestøtteordning Stikk.no” heter det i notatet fra MEN.Frie midler
MEN ønsker at en mindre del av potten - opp til 20% - skal kunne disponeres som frie midler, utenom ren turnéstøtte. Disse midlene tenker de kan gå til showcaser, konferanser og messer, promoteringsarbeid innen spesifikke markeder og segmenter, arbeidsopphold i utlandet for utøvere/låtskrivere/komponister og “norsk fokus på utenlandske arenaer”.


MEN ønsker at søknader skal behandles fem ganger per år. De vil “legge til rette for en nettbasert søknadsportal” for å effektivisere behandlingen av søknader og lage gode verktøy for oppfølging og statistikk.Foreslår sammenslåing
MIC har i sitt forarbeide intervjuet “mellom 60 og 70 artister, band, managements, ensembler og musikere som har mottatt mye støtte fra ordningen for å lytte til hva brukerne ønsker med den nye ordningen”. Hovedoppfatningene de sitter igjen med oppsummeres med at bransjen ønsker seg “et samordnet system, hyppige søknadsfrister, en faglig vurdering, kort behandlingstid, så lite administrasjonskostnader som mulig.”


Dette er bakgrunnen for at MIC foreslår at potten for utenlandsstøtte på 4 millioner slås sammen med den allerede eksisterende potten på 2,8 millioner som Utenriksdepartementet (UD) forvalter til samme formål.Svare til forventning
Argumentene for dette er at en slik samlet pott vil “svare på en forventning i bransjen om å øke turnéstøtten til norske musikere på grunnlag av økt etterspørsel”, gi bedre koordinering mellom to eksisterende ordninger “som har stor overlapp i oppdrag og brukere”, det vil “forenkle og samordne søknadsarbeidet til brukerne” og man kan benytte “allerede eksisterende administrative løsninger fremfor å utvikle nye”.


MIC har gjort analyser som viser at i over 80% av tildelingene fra Kulturrådet og UDs respektive støtteordninger går midlene til samme søker, altså at samme prosjekt søker, og får, støtte fra to ulike ordninger.Kulturveksling eller eksport?
MEN legger i sitt notat vekt på at deres mandat er å “øke den næringsmessige musikkeksporten”.


MIC skriver i sitt notat at det er “viktig at den nye støtteordningen tar høyde for all type eksport, ikke bare det som bringer netto næringsinntekter tilbake til Norge”. Bakgrunnen er at det er vanskelig å trekke skillelinjer mellom eksport og kulturutveksling, skriver MIC, som mener at “all internasjonal virksomhet på sikt kan føre til eksport”.


Videre i MICs notat heter det at “støtten er avgjørende for at turneen finner sted (...) Turnévirksomhet er såpass kostnadskrevende at det å forlange et næringsmessig overskudd tilbake til Norge blir fiktivt i denne gruppen”.Vil ha eget næringsfond
MICs notat konkluderer med at “støtteordningene slik de er i dag er altfor små til å romme en reell næringsmessig innsats”, og at det på sikt bør lanseres et eget næringsfond, “aller helst med midler fra både Kulturdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet”, som skal ha som formål “å strømlinjeforme noen eksklusive musikkprosjekter med et spesielt, kommersielt potensiale mot et internasjonalt marked. (...) MICs anbefaling er at dette finansieres via friske midler, og at denne typen satsning holdes helt utenfor den støtteordningen vi nå er i ferd med å etablere.”


MIC og MENs styreledere og direktører skal i møte med Kulturdepartementet onsdag 7. desember for å diskutere de ulike forslagene.


MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade, red. anm.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

1 lokal kommentar til denne artikkelen

 

 
 
MYE BRA HER!
Skrevet 01.12.2011 23:31 av Anders Eriksson

Her var det mange bra tanker, med god forankring i virkeligheten! Både MEN og MIC viser at de har opparbeidet betydelig innsikt i og forståelse for at de finnes et bredt spekter av behov, der "netto næringsinntekt" kan defineres på mange ulike måter. Med tanke på at gjennomsnitsinntekten for rytmiske musikere ligger på ca kr. 122 000 pr. år vil det være svært verdifullt om et jazzensemble kan ta inn en turnéinntekt på 5 000 euro pr. musiker, uansett om pengene kommer fra støttemidler eller honorarer. Samtidig bør det være både mulig og naturlig å kunne støtte en popartist med kommersielt potensial som trenger kr. 150 000 til promotion.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no